วงการตำรวจสะเทือน ตำรวจแห่ลาออก เกือบ 1,000 นาย

วงการตำรวจสะเทือน ตำรวจแห่ลาออก เกือบ 1,000 นาย

นับว่าเป็นเรื่องราวของวงการตำรวจที่สร้างความตกใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 552/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ โดยในคำสั่งมีเนื้อหาระบุว่า

ด้วยมีข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 (งบประมาณ พ.ศ.2563)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หน้า 1

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) มาตรา 74 และมาตรา 99 แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 480/2562 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 จึงอนุญาตให้ข้าราชการดังกล่าวลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นตันไป สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.พ.ศ.2562

หน้า 2

หน้า 3

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 (งบประมาณ พ.ศ.2563)

หน้า 4

รายชื่อข้าราชการตำรวจที่ลาออกบางส่วนเกือบถึงพันคน